Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden equitherapie Horse Mind Control.

Begrippen:
- Equitherapie; therapie met een paard
- Cliënt; persoon die behandelt wordt door equitherapie.
- Therapeut: menspersoon die de cliënt begeleid bij de equitherapie.
- Paard; dier dat ondersteunt en samenwerkt met de therapeut.
- Psycholoog; supervisie therapeut waarmee overleg wordt gepleegd over de behandeling en voortgang.

Algemeen:
- Cliënte heeft zich vrijwillig aangemeld voor de behandeling van de therapeut en paard.
- Cliënte stemt erin toe dat er overleg plaats vindt met de supervisie psycholoog drs. H. Brettschneider van psychologiepraktijk RetJezelf.
- Therapeute en psycholoog hebben geheimhoudingsplicht betreffende alle zaken en verslaglegging rondom de behandeling van de cliënte. Informatie wordt enkel en alleen aan derden verstrekt met toestemming van de cliënt. Uitzondering op voorgaande regel is dat er bij een levensbesreigende situatie zoals suïcidaliteit er genoodzaakt is hulp van derden in te schakelen. Het zijnde de huisarts en/of crisisdienst.
- Betreffende een minderjarige cliënt zal er in verdenking van of sprake van  kindermishandeling/verwaarlozing informatie worden verstrekt aan de huisarts en/of bureau jeugdzorg. Hiertoe is therapeut en psycholoog verplicht. Wel zullen er eerst voorgaande gesprekken zijn met de ouders/voogd. Wanneer hieruit geen verbetering ontstaat wordt er hulp ingeschakelt van derden, het zijnde de huisarts en/of bureau jeugdzorg.

Zakelijk:
- De behandeling wordt mogelijk door veel verzekeraars deels of geheel vergoed.
- Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
- Indien verhindert dient de cliënt  minimaal 24 uur van te voren de afspraak af te zeggen, anders zal deze in rekening worden gebracht.

Therapie:
- De intake van de therapie vind in psychologiepraktijk RetJezelf plaats, sichtermanmarke 3 te Zwolle.
- De behandeling vind plaats te Wijthem, waar de paarden gestald staan.
- Voor de behandeling staat geen vast aantal sessies. In overleg met de cliënt worden de sessies gepland en de voortgang bijgehouden door therapeut en psycholoog.
- Equitherapie is op eigen risico. De paarden zijn opgeleid om zo kalm en rustig mogelijk te blijven , het is en blijft echter een dier waar rekening mee moet worden gehouden. De therapeut is verantwoordelijk voor het zo veilig mogelijk behouden van de therapie. Geacht wordt dat de therapeut de veiligheid van zowel cliënt als paard waarborgd.
- Cliënt dient in omgang met het paard de aanwijzingen en instructies van de therapeut op te volgen om zo de veiligheid te waarborgen.
- Indien de cliënt zich niet aan de aanwijzingen en instructies houdt, staat het de therapeut vrij om de sessie en/of de rest van de behandeling te beëindigen. De reeds gestartte sessie wordt dan wel in rekening gebracht.
- Schade en/of letsel van de cliënt door paard is op eigen risico van de cliënt wanneer deze de aanwijzingen/instructies van de therapeut niet heeft opgevolgd.
- Indien paard uit natuur heeft gereageerd doormiddel van bijv. Schrik of vluchtgedrag is dit op risico van de therapeut. Wel te verstaan dat deze reactie niet door de cliënt is uitgelokt door het niet opvolgen van de aanwijzingen/instructies van de therapeut.

Overig:
- Bij klachten of opmerkingen kan de cliënt zich richten tot de psycholoog.
- Cliënte en therapeut staan vrij om in overleg met de psycholoog de behandeling voortijdig te beëindigen.

'laatst gewijzigd op 11-03-2020'

Deel deze pagina